โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข้อมูลโรงเรียน   

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 8778 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120721
รหัส Smis 8 หลัก :
  57032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  120721
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maesaiprasitsart School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านผาแตก
ตำบล :
  เวียงพางคำ
อำเภอ :
  แม่สาย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57130
โทรศัพท์ :
  053-731007
โทรสาร :
  053733287
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  maesai@maesai.ac.th
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.
 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)