โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)    

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563, เปิดอ่าน 35215 ครั้ง

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนประสิทธิ์ศาสตร์

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน https://drive.google.com/file/d/1mS05wmS74ONu5IjGVI9Nw8ft_vodTeK8/view
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร http://www.maesai.ac.th/v2019/personnel.php?id=1
O3 : อำนาจหน้าที่ https://drive.google.com/file/d/1vqk2vcCBPs60u3VDkdBcCOddV0Q8WZE1/view
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา https://drive.google.com/file/d/11KVggDqgjZNBfKQpZsOOteviMTMPGyAh/view
O5 : ข้อมูลการติดต่อ http://www.maesai.ac.th/v2019/main.php?id=2
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.maesai.ac.th/v2019/download-list.php?type=3
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.ac.th/v2019/index.php
O8 : กระดานถาม-ตอบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOtoGpNEKNLEszfKWR

_A9mB7d1ZWTEBBQ6gNFYCidCawBqmQ/viewform

O9 : Social Network https://www.facebook.com/maesai.ac.th/

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
https://drive.google.com/file/d/1LpC1xGxqT1rHiuMkNEAj4En5tm6kP0h1/view
O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1suqobGBw6dhHBlEUeouEzdXLnk9Bn2Bi
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DPYtLaVeAePICAzuV40gYG8jV8erbKne
O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R7TxMxzQDTxYJXjpZzXNOrEqsGUB9zrr
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w1Om6cnaD8cUASSRYOos0vBt-27W83st
O15 : สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b_k5My1RJoujbvZr4IFyF0Ka_m1Ymix2
O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
https://drive.google.com/file/d/1oMLE-x65dXBYzxfq0Aq-cZIz0zury63q/view
O17 : E-Service http://61.7.228.141/istudent/

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vdgq1E77eOTiyz9IJsFbrmlMnjEcrUQW
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g6ot5R3RIezBShnYvexdK6qXJ6Fr2fdW
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BIcbvQmib5S5tgPqP2BfIw2W1DO_Q2tf
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18nppaaDAiODpY4bqXl98hymhdn1j_NYe
O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.maesai.ac.th/v2019/news.php?type=2
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10ikP2mSjMJ0vLyFUwV5hJJShdMJqPddX
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HRtwXBDFErGj3wyUVU1TJfotnAQi36oi

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VHMmDyA4K1NIn0Fzzsc6GXgRHtgFXxKn
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aGgqdD-GxkXsjhs55DX5e5yDqA3YX3dw
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1stfvx7G0PfhL_x3uNocVEsgU3NxvgsdR
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1k4xy5UpobLOWA2BDEFpE92r_wLmvk9kE

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
https://drive.google.com/file/d/1F_cRcpYs1h1N7U1NpiJmxbq__mPiOFhU/view
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSwmRiXHFZiiKmRC_rkugM8-7NO8-r6GqxsoR-OL67T7po7Q/viewform
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบประจำปี
https://drive.google.com/file/d/1j4w8T7_6lB5eNy0_Vt-3ppzBCRt3QDmh/view
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBfwhN6WHBK2z7b8_2UY1-usRkYcWZcRrdNJcetcV5RSJoTA/viewform
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://drive.google.com/file/d/19-fxM7E1AwaUO4Hod6-aetGkchZmAlT7/view

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
http://maesai.ac.th/v2019/news-detail.php?id=72
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://drive.google.com/file/d/1tq9_8SQz4TbZL3JgUlfLAf-R-rnGNnuf/view
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XgyS1Caq3SzZjIpolcNOcp8ttsqZRA9N
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KxA7KUr7mpJNnV2FmA1ULLei-QU6lnPK
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m7mEvUkVE3kym5V2pnirCRu77CMAii7r
O39 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ffOLHcrjBtnzfJh7p2e4ABLhrzxc4ztA
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nnhhsJXI5pOp8GyHD1Kqv8ap_rkp9qny
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ocsmXPhsmi2a1tNtnKCTk3QKU3JX9rI1

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bORsJ6Rgd1BvRmZuJyK2RvvGzE4Fx_c-
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1P1cjKtj0XpocU6Np8pB2F6WbF5OmZqvr

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)