[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
สพฐ. อบรมผู้บริหารระดับสูง-ที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญ ขยายผล “NEW DLTV” โฉมใหม่ !!(16 ส.ค. 2561, 08:25) ใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู (16 ส.ค. 2561, 08:25) แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561(16 ส.ค. 2561, 08:25) คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครถึง 17 ส.ค.2561(16 ส.ค. 2561, 08:25) รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)(16 ส.ค. 2561, 08:25) นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู(16 ส.ค. 2561, 08:25) โยกระดับ10 ศธ.ลอตแรกเข้าครม.เร็วๆนี้(16 ส.ค. 2561, 08:25) "คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู(16 ส.ค. 2561, 08:25) ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู(16 ส.ค. 2561, 08:25) สถานี ก.ค.ศ. (13 ส.ค. 61) ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ(16 ส.ค. 2561, 08:25)
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 117 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
คลังเก็บรูปภาพ
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google
link2

  
วิสัยทัศน์/สัญลักษณ์   
 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียน ::

ดอกบัว  หมายถึง : ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง และคุณงามความดี เป็นการแสดงความเคารพด้วยการประนมมือแบบการไหว้คล้ายรูปดอกบัว สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรา เหมือนบัว 4 เหล่า แม้เกิดในโคลนตม เมื่อโผล่พ้นน้ำขึ้นมารับแสงสว่างแล้ว กลีบดอกกลับสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่อง เสมือนคนเมื่อได้รับการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็สามารถเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม

กลีบบัวสีชมพู  หมายถึง : ความรักความศรัทธาที่มีต่อสถาบันโรงเรียนแม่สาย-ประสิทธิ์ศาสตร์

กลีบบัวสีแดง หมายถึง : พลังความสามัคคีที่มีต่อสถาบันโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์-ศาสตร์

สีเขียว หมายถึง : ความร่มรื่น สวยงาม ร่มเย็นและความอุดมสมบูรณ์

สีขาว หมายถึง : ความดีงาม ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง

ม.ป.ศ. หมายถึง : อักษรย่อโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ตัวอักษรลายไทย หมายถึง : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีปลายตัวอักษรชี้ขึ้นด้านบน แสดงถึง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่จุดหมายที่สูงส่ง

 

สีประจำโรงเรียน ::

เขียว – ขาว
ความหมาย :ความร่มรื่น ร่มเย็นและความอุดมสมบูรณ์
ความหมาย :ความดีงาม ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง

 

อักษรย่อของโรงเรียน ::

ม.ป.ศ.

 

คติพจน์ประจำโรงเรียน ::

นตฺถิปญญา สมา อาภา  ความหมาย :แสงสว่างด้วยปัญญาไม่มี

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ::

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

ปรัชญาของโรงเรียน ::

เรียนดี มีอนามัย น้ำใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::

"Smart School"

 

พันธกิจ::

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
3. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ ศาสตร์พระราชา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาสภาพแวดล้อม การบริการ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์::

1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
2. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เหมาะสม เป็นสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

 

กลยุทธ์สถานศึกษา::

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสภาพแวดล้อม การบริการ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้